Tere tulemast Evli Awards Management Oy Incentive Service'i süsteemi!

Teie kontserni tööandjad (edaspidi: ettevõte) on loonud aktsiapõhise premiaalsüsteemi (edaspidi: plaan) kontserni ettevõtete töötajatele. Plaani juhib ja haldab ettevõtte Evli Awards Management Oy (EAM) kui valitud administraator ja maakler.

Premiaalsüsteem võimaldab Teil vaadata ja hallata oma isikuandmeid, premiaalsüsteemi osakuid, märkida aktsiaid ja anda müügikorraldusi aktsiapõhise plaani raames, milles EAMil on aktsiate märkimise agendi ja/või maakleri roll.

Premiaalsüsteemi teenuse kasutustingimused

EAM pakub premiaalsüsteemi ja seotud plaani haldamise teenuseid (edaspidi: teenus) järgmistel tingimustel. Teenuse kasutaja on kohustatud järgima kehtestatud tingimusi.

Mõne riigi õigusaktides on sätestatud investeerimisteenuste pakkumise piirangud. Meie teenust ei saa kasutada üheski jurisdiktsioonis, kus selline teenus ei ole lubatud. EAM loodab, et teenuse kasutajad tunnevad oma riigi õigusi ja järgivad neid piiranguid. Siin sisalduv teave ei kujuta endast pakkumist osta või müüa väärtpabereid mis tahes jurisdiktsioonis, kus selline jagamine või pakkumine ei ole lubatud.

Premiaalsüsteemi sisu on kaitstud autoriõigusega © Evli Awards Management Oy 2010. Autorikaitse laieneb kõigile õigustele, millele ei ole selles dokumendis tehtud kirjalikku erandit. Teenuse sisu terviklik või osaline kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine mis tahes vormis, on ilma EAMi eelneva kirjaliku loata keelatud, välja arvatud lehekülgede või teave kopeerimine või printimine isiklikuks kasutamiseks.

EAM ei kinnita ega garanteeri asjaomaste andmete jätkuvat täpsust, sisu või usaldusväärsust, välja arvatud juhul, kui EAMi ja ettevõtte vahel on nii selgesõnaliselt kokku lepitud. EAM jätab endale õiguse muuta igal ajal lehekülje sisu või lõpetada asjaomaste lehtede avaldamine. EAM on tütarettevõte, mis tegutseb Evli Bank Plc (Evli) seotud vahendajana ja järgib oma tegevuses finantsinspektsiooni suuniseid.

Isikuandmete kasutamine

Plaani haldamise eesmärgil ja seoses minu sooviga osaleda süsteemis, peab asjaomane tütarettevõtja, kes on minu tööandja, esitama nii ettevõttele kui ka EAMile minu isikuandmed, sh, aga mitte ainult, minu nime, organisatsiooni, koduse aadressi, sünnikuupäeva, isikukoodi, kodakondsuse, e-posti aadressi, maksustava riigi koodi ja üksikasjad kõigi aktsiate, optsioonide või muude minu valduses olevate lihtaktsiate kohta, mis on minule kingitud, tühistatud, kasutatud, omandatud, omandamata või minu kasuks soetatud, ent tasumata.

Ma olen nõus elektrooniliste sideseadmete nt e-posti kasutamisega teabevahetusel. Samuti olen teadlik, et elektrooniliste sideseadmete kasutamine on seotud teatud riskidega, näiteks ei tarvitse sõnum jõuda kohale, kolmas isik ei pruugi sõnumit märgata ja on võimalik, et kolmas isik muudab sõnumi sisu. EAMil on õigus pidada elektrooniliselt vastu võetud sõnumeid autentseteks ja kehtivateks.

Olen nõus oma isikuandmete kogumise, kasutamise, töötlemise ja edastamisega eespool kirjeldatud ja aktsiakogumisplaanis sätestatud piires nii, nagu on allpool kirjeldatud, ja olen nõus, et:

1) minu tööandja edastab, ka elektrooniliselt, minu isikuandmed ettevõttele, kes on minu lepingupartner seoses plaaniga, milles soovin osaleda;

2) ettevõte kogub, ka automatiseeritud lahenduste kaudu, töötleb ja kasutab edastatud isikuandmeid, mis võimaldavad minu osalemist plaanis;

3) ettevõte edastab minu isikuandmeid EAMile, kellel on õigus koguda ja töödelda ettevõtte töötajate isikuandmeid süsteemi juhtimiseks ja haldamiseks.

Olen tutvunud EAMi premiaalsüsteemi privaatsusteatise ja Evli isikuandmete kasutamise põhimõtetega.