Velkommen til Evli Awards Management Oys incitamentsportal

Ditt arbeidsgiverkonsern («selskapet») har utstedt en aksjebasert incitamentsplan («planen») for ansatte i konsernselskapene. Tjenesteleverandøren Evli Awards Management Oy («EAM») administrerer planen på vegne av selskapet som valgt administrator og megler.

Med incitamentsportalen kan du se på og håndtere personopplysningene dine og incitamentsinnehavet ditt, tegne aksjer og gi salgsoppdrag med hensyn til aksjebaserte incitamentsplaner der EAM fungerer som tegningsagent og/eller megler.

Vilkår for incitamentstjenesten

EAM levere incitamentsportalen og tilknyttet planadministrasjonstjenester («tjenesten») på følgende vilkår. Du kan ikke bruke tjenesten hvis du ikke godkjenner vilkårene.

I visse land setter lovgivningen begrensninger på tilbud av investeringstjenester. Denne tjenesten skal ikke brukes i noe land der slike tjenester ikke er tillatt. EAM forventer at brukere av tjenesten er klar over disse begrensningene og overholder dem. Informasjonen som gis her, er ikke noe tilbud om å kjøpe eller selge verdipapirer i et land der slik distribusjon eller slikt tilbud er forbudt.

Innholdet i incitamentsportalen er Copyright © Evli Awards Management Oy 2010. Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt her, forbeholdes. Fremstilling, overføring, distribusjon eller lagring av deler eller hele innholdet i noen som helst form uten forutgående skriftlig tillatelse fra EAM er forbudt unntatt kopiering eller utskrivning av sider eller informasjon kun til personlig bruk.

EAM gir ingen opplysning eller garanti vedrørende den kontinuerlige riktigheten, informasjonen eller påliteligheten i opplysningene utover det som uttrykkelig er avtalt mellom EAM og selskapet. EAM forbeholder seg retten til når som helst å endre sidenes innhold eller opphøre å publisere dem. EAM er et datterselskap og fungerer som agent tilknyttet Evli Bank Plc («Evli») som opererer etter retningslinjene fastsatt av det finske finanstilsynet.

Asmeninių duomenų naudojimas

Plano administravimo ir mano noro dalyvauti Plane tikslais atitinkamas filialas, veikiantis kaip mano darbdavys, turi perduoti Įmonei, taip pat EAM mano asmeninius duomenis, įskaitant, tačiau neapsiribojant, mano vardą, pavardę, organizaciją, namų adresą, gimimo datą, socialinio draudimo numerį, tautybę, el. pašto adresą, šalies mokesčių kodą, su akcijomis, pasirinkimais ir kitomis man suteiktomis, atšauktomis, panaudotomis, teisėtai priklausančiomis arba neapmokėtomis teisėmis į paprastąsias akcijas susijusius duomenis mano naudai (toliau – „Asmeniniai duomenys“).

Sutinku, kad keičiantis informacija gali būti naudojami elektroniniai ryšių įrenginiai, pavyzdžiui, el. paštas. Taip pat sutinku, kad elektroninių ryšių įrenginių naudojimas yra susijęs su tam tikromis rizikomis, kadangi, be kitų dalykų, pranešimas gali nepasiekti savo paskirties vietos, pranešimas gali būti atskleistas trečiajai šaliai arba trečioji šalis gali pakeisti pranešimo turinį. EAM turi teisę pasitikėti pranešimo, gauto naudojant elektronines priemones, autentiškumu ir galiojimu.

Sutinku, kad laikantis prieš tai ir Plane nurodytų apribojimų būtų renkami, naudojami ir perduodami mano asmeniniai duomenys, kaip aprašyta toliau. Sutinku, kad:

1) dėl Plano, kuriame noriu dalyvauti, mano darbdavys perduos (taip pat ir elektroniniu būdu) mano asmeninius duomenis Įmonei kaip mano sutartiniam partneriui;

2) Įmonė rinks, turės ir naudos perduotus Asmeninius duomenis (taip pat ir naudodama automatines priemones), kad galėčiau dalyvauti Plane;

3) Įmonė perduos Asmeninius duomenis EAM, kuri yra Įmonės paskirta rinkti ir tvarkyti Asmeninius duomenis Planui administruoti ir valdyti.

Susipažinau su EAM portalo „Incentive“ privatumo pareiškimu ir „Eyli“ asmeninių duomenų naudojimo sąlygomis.