Velkommen til Evli Awards Management Oys incitamentsportal

Ditt arbeidsgiverkonsern («selskapet») har utstedt en aksjebasert incitamentsplan («planen») for ansatte i konsernselskapene. Tjenesteleverandøren Evli Awards Management Oy («EAM») administrerer planen på vegne av selskapet som valgt administrator og megler.

Med incitamentsportalen kan du se på og håndtere personopplysningene dine og incitamentsinnehavet ditt, tegne aksjer og gi salgsoppdrag med hensyn til aksjebaserte incitamentsplaner der EAM fungerer som tegningsagent og/eller megler.

Vilkår for incitamentstjenesten

EAM levere incitamentsportalen og tilknyttet planadministrasjonstjenester («tjenesten») på følgende vilkår. Du kan ikke bruke tjenesten hvis du ikke godkjenner vilkårene.

I visse land setter lovgivningen begrensninger på tilbud av investeringstjenester. Denne tjenesten skal ikke brukes i noe land der slike tjenester ikke er tillatt. EAM forventer at brukere av tjenesten er klar over disse begrensningene og overholder dem. Informasjonen som gis her, er ikke noe tilbud om å kjøpe eller selge verdipapirer i et land der slik distribusjon eller slikt tilbud er forbudt.

Innholdet i incitamentsportalen er Copyright © Evli Awards Management Oy 2010. Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt her, forbeholdes. Fremstilling, overføring, distribusjon eller lagring av deler eller hele innholdet i noen som helst form uten forutgående skriftlig tillatelse fra EAM er forbudt unntatt kopiering eller utskrivning av sider eller informasjon kun til personlig bruk.

EAM gir ingen opplysning eller garanti vedrørende den kontinuerlige riktigheten, informasjonen eller påliteligheten i opplysningene utover det som uttrykkelig er avtalt mellom EAM og selskapet. EAM forbeholder seg retten til når som helst å endre sidenes innhold eller opphøre å publisere dem. EAM er et datterselskap og fungerer som agent tilknyttet Evli Bank Plc («Evli») som opererer etter retningslinjene fastsatt av det finske finanstilsynet.

Bruk av personopplysninger

For planadministrasjonsformål og i den grad jeg ønsker å delta i planen, kreves det at respektive datterselskap i egenskap av min arbeidsgiver overfor mine personopplysninger, herunder blant annet navn, organisasjon, hjemmeadresse, fødselsdato, personnummer, nasjonalitet, e-postadresse, beskatningslandskode samt opplysninger om alle aksjer, opsjoner eller andre tildelte, annullerte, overførte, for meg bindende eller utestående rettigheter til andeler av stamaksjer til min fordel («personopplysninger») til både selskapet og EAM.

Jeg godkjenner at elektroniske apparater som e-post kan brukes til informasjonsutveksling. Jeg godkjenner videre at bruken av elektroniske apparater er forbundet med en viss risiko, f.eks. at meldingen eventuelt ikke kommer frem, at meldingens innhold kan bli kjent for tredjepart, eller at tredjepart kan endre meldingens innhold. EAM skal ha rett til å stole på at en melding som er mottatt elektronisk, er riktig og gyldig.

Med begrensningene fastsatt ovenfor og i planen samtykker jeg til innsamling, bruk, bearbeiding og overføring av mine personopplysninger etter hva som er angitt nedenfor, og samtykker til at:

1) min arbeidsgiver overfører – også elektronisk – mine personopplysninger til selskapet som min avtalepart når det gjelder planen jeg ønsker å delta i,

2) selskapet – herunder automatiske funksjoner – samler inn, bearbeider og bruker de overførte personopplysningene for å gjøre det mulig å delta i planen, og

3) selskapet overfører mine personopplysninger til EAM som på oppdrag samler inn og bearbeider personopplysninger fra selskapet for å administrere planen.

Jeg har lest personvernerklæringen for EAMs incitamentsportal og Evlis bruk av personopplysninger.