Welkom bij de Evli Awards Management Oy Incentive Portal

Uw werkgeversgroep ("Bedrijf") heeft een op aandelen gebaseerde beloningsregeling ("Plan") opgezet voor de werknemers van de aan haar gelieerde groepsvennootschappen. Als Service Provider zal Evli Awards Management Oy ("EAM") het dit Plan namens het Bedrijf als de gekozen beheerder & makelaar beheren.

Het Incentive-portaal stelt u in staat uw persoonsgegevens en beloningsdeelnemingen te bekijken en te beheren, inschrijvingen op aandelen uit te voeren en verkoopopdrachten te verstrekken m.b.t. op effecten gebaseerde beloningsregelingen, waarbij EAM als inschrijvingsagent en/of makelaar optreedt.

Voorwaarden van de Incentive Service

EAM biedt onder de volgende voorwaarden het Incentive-portaal en de bijbehorende beheersdiensten ("Service") aan voor de beloningsregeling. Als u deze voorwaarden niet accepteert, mag u de Service niet gebruiken.

In sommige landen is het aanbieden van beleggingsdiensten door de wetgeving beperkt. Deze Service mag niet worden gebruikt in enig rechtsgebied waar een dergelijke service niet is toegestaan. EAM verwacht dat gebruikers van de Service op de hoogte zijn van deze beperkingen en deze naleven. De informatie in dit document vormt geen aanbod om effecten te kopen of te verkopen in enig rechtsgebied waar een dergelijke distributie of een dergelijk aanbod niet is geautoriseerd.

De inhoud van het Incentive-portaal valt onder Copyright© door Evli Awards Management Oy 2010. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden toegekend, zijn voorbehouden. Reproductie, overdracht, distributie of opslag van een deel of het geheel van de inhoud in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EAM is verboden, met uitzondering van het kopiëren of afdrukken van pagina's of informatie.

EAM geeft geen verklaring of garantie met betrekking tot de blijvende nauwkeurigheid, inhoud of betrouwbaarheid van deze gegevens anders dan uitdrukkelijk overeengekomen tussen EAM en het bedrijf. EAM behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van deze pagina's te wijzigen of de publicatie daarvan te staken. EAM is een dochteronderneming en treedt op als een verbonden agent van Evli Bank Plc ("Evli") die werkt volgens de richtlijnen die zijn vastgesteld en worden afgedwongen door de Financiële Toezichthoudende Autoriteit.

Gebruik van persoonsgegevens

Voor de doeleinden van de planadministratie en voor zover ik wens deel te nemen aan het Plan, moeten de betreffende dochteronderneming en mijn werkgever mijn persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot: mijn naam, organisatie, thuisadres, geboortedatum, sofi-nummer, nationaliteit, e-mailadres, fiscale landcode, en details van alle aandelen, opties of andere rechten op gewone aandelen die aan mij zijn toegekend, geannuleerd, uitgeoefend, gevestigd, niet gevestigd of uitstaand ("Persoonsgegevens") zijn aan de Vennootschap, alsook aan EAM worden doorgegeven.

Ik aanvaard, dat elektronische communicatiemiddelen zoals e-mail kunnen worden gebruikt voor het uitwisselen van informatie. Ik aanvaard tevens, dat het gebruik van elektronische communicatiemiddelen bepaalde risico's met zich meebrengt, omdat onder andere het bericht zijn bestemming niet kan bereiken, het bericht ter kennis kan komen van een derde partij, of een derde partij de inhoud van het bericht kan wijzigen. EAM heeft het recht de authenticiteit en de geldigheid van een elektronisch ontvangen bericht te vertrouwen.

Binnen de grenzen van het bovenstaande en binnen het Plan verleen ik toestemming voor het verzamelen, gebruiken, verwerken en overdragen van mijn persoonsgegevens zoals hieronder beschreven en ik ga daarmee akkoord:

1) mijn werkgever mijn Persoonsgegevens, ook elektronisch, doorgeeft aan de Vennootschap als mijn contractpartner met betrekking tot het Plan waaraan ik wens deel te nemen,

2) de Vennootschap, ook in termen van geautomatiseerde dataverwerking, de overgedragen Persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt om de deelname aan het Plan mogelijk te maken, en

3) de Vennootschap mijn Persoonsgegevens aan EAM doorgeeft, die de Persoonsgegevens verzamelt en verwerkt voor de administratie en het beheer van het Plan.

Ik heb kennis genomen van de EAM Incentive-portaal Privacykennisgeving, en van Evli' Gebruik van Persoonsgegevens.