Witamy na portalu spółki Evli Awards Management Oy Incentive

Grupa, której jesteś pracownikiem („firma”), zainaugurowała program zachęt opartych na akcjach („program”) dla pracowników swoich spółek stowarzyszonych. Jako dostawca usługi firma Evli Awards Management Oy („EAM”) będzie zarządzała programem w imieniu firmy, jako wybrany administrator i makler.

Portal Incentive pozwala na przeglądanie swoich danych osobowych i udziałów w ramach programu zachęt oraz zarządzanie nimi, subskrybowanie akcji i składanie zleceń sprzedaży odnośnie do programów zachęt opartych na akcjach, w przypadku których firma EAM pełni rolę agenta subskrypcji i/lub maklera.

Warunki usługi Incentive

Firma EAM zapewnia dostęp do portalu Incentive i powiązanych usług zarządzania programem („usługa”) na następujących warunkach. Jeżeli pracownik nie zaakceptuje warunków, nie może skorzystać z usługi.

W niektórych krajach prawo ogranicza świadczenie usług inwestycyjnych. Z niniejszej usługi nie można korzystać w kraju, którego prawo tego zabrania. Firma EAM oczekuje od osób chcących skorzystać z usługi, że wiedzą o takich ograniczeniach i że będą ich przestrzegali. Informacje tu zawarte nie stanowią oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych w kraju, w którym prawo zabrania takiej dystrybucji lub oferty.

Treści zamieszczone na portalu Incentive są chronione prawami autorskimi Evli Awards Management Oy 2010. Wszelkie prawa, o jakich nie ma tu wyraźnie mowy, są zastrzeżone. Powielanie, przenoszenie, dystrybucja lub przechowywanie części lub całości treści w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej zgody pisemnej firmy EAM jest zabronione z wyjątkiem kopiowania lub drukowania stron lub informacji wyłącznie na użytek własny.

Firma EAM nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień odnośnie do ciągłej ścisłości, zawartości lub wiarygodności niniejszych danych na zasadach innych niż te wyraźnie uzgodnione przez EAM oraz firmę. Spółka EAM zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości tych stron w każdej chwili lub zaprzestania ich publikowania. Firma EAM jest spółką zależną i przedstawicielem banku Evli Bank Plc („Evli”), działając zgodnie z wytycznymi uzgodnionymi i wprowadzonymi w życie przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Korzystanie z danych osobowych

Dla celów administracyjnych programu i w zakresie, w jakim chcę w nim uczestniczyć, odpowiednia spółka zależna, jako mój pracodawca, musi przekazać firmie i spółce EAM między innymi moje dane osobowe, w tym moje imię i nazwisko, nazwę organizacji, adres domowy, datę urodzenia, numer ubezpieczenia społecznego, narodowość, adres e-mail, numer NIP i szczegóły wszystkich akcji, opcji i innych przysługujących mi praw do akcji zwykłych przyznanych, anulowanych, wykonanych, które przysługiwały, nie przysługiwały lub były w obiegu na moją korzyść („dane osobowe”).

Zgadzam się z tym, że do wymiany informacji mogą być użyte takie urządzenia komunikacyjne, jak poczta elektroniczna. Ponadto przyjmuję do wiadomości, że korzystanie z elektronicznych urządzeń komunikacyjnych wiąże się z pewnym ryzykiem, ponieważ, między innymi, wiadomość może nie dotrzeć do adresata, może się z nią zapoznać osoba postronna lub osoba postronna może zmienić jej treść. Spółka EAM zastrzega sobie prawo do ufania, że wiadomość otrzymana dzięki środkom elektronicznym spełnia kryteria autentyczności i ważności.

W granicach określonych w powyższym i w programie wyrażam zgodę na gromadzenie, używanie, przetwarzanie i przenoszenie moich danych osobowych w opisany poniżej sposób i zgadzam się na to, by:

1) mój pracodawca przekazał — również w formie elektronicznej — moje dane osobowe do firmy jako mojego partnera umowy odnośnie do programu, w którym chcę uczestniczyć;

2) firma — również w formie automatycznej — gromadziła i przetwarzała przekazane dane osobowe oraz używała ich w celu umożliwienia mi uczestnictwa w programie;

3) firma przekazała moje dane osobowe do spółki EAM, której zlecono zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów administracyjnych i zarządzania programem.

Zapoznałem(-am) się z informacją o polityce prywatności portalu Incentive spółki EAM oraz informacją o korzystaniu z danych osobowych grupy Evli.