Vitajte na portáli Incentive od Evli Awards Management Oy

Váš koncernový zamestnávateľ („Spoločnosť“) vydal motivačný plán založený na akciách („Plán“) pre zamestnancov jeho dcérskych spoločností pridružených ku koncernu. Ako poskytovateľ služby, Evli Awards Management Oy („EAM“) bude spravovať plán v mene spoločnosti a to ako vybraný administrátor a maklér.

Portál Incentive vám umožňuje zobraziť a spravovať svoje osobné údaje, podiely v motivačnom pláne, upisovať akcie a zadávať príkazy na predaj s ohľadom na motivačné plány založené na akciách, v ktorých EAM pôsobí ako upisovateľ a/alebo maklér.

Obchodné podmienky služby Incentive

EAM poskytuje portál Incentive a súvisiace služby správy plánov („Služba“) za nasledujúcich obchodných podmienok. Ak tieto obchodné podmienky neprijmete, nemáte povolenie používať službu.

Ponúkanie investičných služieb je v niektorých krajinách obmedzené právnymi predpismi. Táto služba sa nesmie používať v žiadnych jurisdikciách, v ktorých nie je povolená. EAM očakáva, že používatelia služby sú si toho vedomí a dodržiavajú tieto obmedzenia. Informácie uvedené v tomto dokumente nepredstavujú ponuku na nákup alebo predaj žiadnych cenných papierov v žiadnej jurisdikcii, v ktorej nie je takáto distribúcia alebo ponuka povolená.

Obsah portálu Incentive je chránený autorským právom © Evli Awards Management 2010. Všetky práva, ktoré v tomto dokumente nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Rozmnožovanie, prenos, šírenie alebo ukladanie obsahu, sčasti alebo vcelku, v akejkoľvek forme je bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti EAM zakázané, s výnimkou kopírovania alebo tlače stránok, resp. informácií, len na osobné použitie.

EAM neposkytuje záruku ani ručenie, pokiaľ ide o trvalú presnosť, obsah ani spoľahlivosť týchto údajov, než sa výslovne dohodlo medzi EAM a spoločnosťou. EAM si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obsah týchto stránok alebo ich zrušiť. Evli Awards Management je dcérskou spoločnosťou a pôsobí ako agent Evli Bank Plc („Evli“), ktorá pôsobí podľa smerníc stanovených a vynucovaných finančným dohľadom.

Používanie osobných údajov

Na účely správy plánu a pokiaľ sa chcem zúčastniť plánu, musí príslušná dcérska spoločnosť ako môj zamestnávateľ preniesť moje osobné údaje vrátane, nie však výlučne môjho mena, organizácie, domácej adresy, dátumu narodenia, čísla sociálneho zabezpečenia, národnosti, e-mailovej adresy, kódu daňového domicilu a podrobností o všetkých akciách, opciách a iných v môj prospech udelených, zrušených, vykonaných, nadobudnutých, nenadobudnutých alebo nezaplatených nárokov na podiely kmeňových akcií („osobné údaje“) tak Spoločnosti, ako aj EAM.

Súhlasím s tým, že elektronické komunikačné zariadenia, ako napr. e-mail, smú byť použité na výmenu informácií. Ďalej súhlasím s tým, že elektronické komunikačné zariadenie zahŕňa určité riziká, pretože, okrem iného, správa nemusí doraziť do svojho cieľa, správu sa môže dozvedieť tretia strana alebo tretia strana môže zmeniť obsah správy. EAM má právo dôverovať pravosti a platnosti správy, ktorú dostane elektronickými prostriedkami.

V rámci limitov stanovených vyššie a v Pláne, dávam súhlas so zhromažďovaním, používaním, spracovaním a prenosom mojich osobných údajov, ako je to popísané nižšie a súhlasím s tým, aby:

1) môj zamestnávateľ prenášal - aj elektronicky - moje Osobné údaje Spoločnosti ako môj zmluvný partner s ohľadom na Plán, ktorého sa chcem zúčastniť,

2) Spoločnosť - aj automatizovane - zhromažďovala, spracovávala a používala prenesené Osobné údaje na umožnenie účasti na Pláne, a

3) Spoločnosť prenášala moje Osobné údaje EAM, ktorá je Spoločnosťou poverená zhromažďovaním a spracovaním Osobných údajov Spoločnosťou, s cieľom spravovania a manažovania plánu.

Oboznámil(a) som sa s upozornením na ochranu osobných údajov portálu Incentive od EAM a Používanie osobných údajov od Evli.