Evli Awards Management

söndag 05 april 2020 22:07

Välkommen till Evli Awards Management Oy:s Incentive-portal

Din arbetsgivarkoncern ("Bolaget") har emitterat ett aktiebaserat incitamentsprogram ("Program") för anställda inom koncernbolagen. Tjänsteleverantören Evli Awards Management Oy ("EAM") administrerar Programmet för Bolagets del som den valda administratören och mäklaren.

I Incentive-portalen kan du titta på och hantera dina personuppgifter, ditt incitamentsinnehav, teckna aktier och ge säljorder som hänför sig till Program där EAM fungerar som emissionsombud och/eller mäklare.

Villkor för Incentive-tjänsten

EAM erbjuder Incentive-portalen och relaterade tjänster för Programmets administration ("Tjänst") under följande villkor. Du kan inte använda Tjänsten om du inte godkänner villkoren.

I vissa länder ställer lagstiftningen begränsningar vad gäller erbjudande av investeringstjänster. Denna Tjänst får inte användas i någon jurisdiktion där dylika tjänster inte är tillåtna. EAM förväntar sig att användarna av Tjänsten är medvetna om och följer dylika begränsningar. Informationen som ges här är inget erbjudande att köpa eller sälja värdepapper i en jurisdiktion där dylik distribution eller erbjudande är förbjuden.

Innehållet i Incentive-portalen är upphovsrättligt skyddad © Evli Awards Management Oy 2010. Alla rättigheter som inte uttryckligen är beviljade här förbehålls. Kopiering, överlåtelse, distribution eller lagring av delar eller hela innehållet i någon som helst form utan skriftligt förhandstillstånd av EAM är förbjuden med undantag för kopiering eller utskrift av sidor eller information för personligt bruk.

EAM gör ingen uppmaning eller rekommendation gällande den kontinuerliga riktigheten, innehållet eller tillförlitligheten i uppgifterna utöver det som explicit kommit överens mellan EAM och Bolaget. EAM förbehåller sig rätten att när som helst ändra sidornas innehåll eller upphöra att publicera dem. EAM är en del av Evli Bank Abp -koncernen ("Evli"), som verkar under de riktlinjer uppställda av Finansinspektionen. EAM verkar som ett anknutet ombud till Evli.

Användning av personuppgifter

För Programmets administration och i den mån jag önskar delta i Programmet krävs att respektive dotterbolag i egenskap av min arbetsgivare överför mina personuppgifter inklusive, men inte begränsat till: namn, organisation, hemadress, födelsedatum, personbeteckning, nationalitet, e-postadress, beskattningslandskod samt uppgifter om alla aktier, optioner eller andra tilldelade, annullerade, överlåtna, för mig bindande eller utestående rättigheter till andelar av stamaktier till min fördel ("Personuppgifter") till både Bolaget och EAM.

Jag godkänner att elektroniska kommunikationsmedel som e-post kan användas för informationsutbyte. Jag accepterar dessutom att användningen av elektronisk kommunikation är förbunden med vissa risker, till exempel att meddelandet eventuellt inte kommer fram, meddelandets innehåll kan komma tredje part till kännedom eller att tredje part kan ändra meddelandets innehåll. EAM ska ha rätt att lita på att ett meddelande som mottagits elektroniskt är tillförlitligt och giltigt.

Med begränsningarna fastställda ovan och i Programmet samtycker jag till insamling, användning, bearbetning och överlåtelse av mina Personuppgifter enligt vad som är angivet nedan och samtycker till att:

1) min arbetsgivare överlåter – också elektroniskt – mina Personuppgifter till Bolaget som min avtalspart vad gäller Programmet jag önskar delta i,

2) Bolaget – inklusive elektroniska funktioner – samlar in, bearbetar och använder överförda Personuppgifter för att göra det möjligt att delta i Programmet, och

3) Bolaget överlåter mina Personuppgifter till EAM som på uppdrag samlar in, bearbetar och använder uppgifterna från Bolaget för att administrera Programmet.

Jag har bekantat mig med EAM Incentive portalens Integritetsmeddelande och Evlis Användning av personuppgifter.